CONTENTS

FULL ISSUE

Fatih GÜRSES

Bursa Uludağ Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0001-9922-8571

TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI GÖÇÜ KONU EDİNEN DERSLERİN ANALİTİK İNCELEMESİ

FULL ARTICLE

 

ÖZET

Mezopotamya ve Anadolu tarih boyunca iç ve dış göçlerin çok yoğun olduğu bir coğrafya olmuş,  bu coğrafya her yeni göç dalgasıyla gerek siyasal, gerekse toplumsal açıdan yeni bir görünüm kazanmıştır. Bugün Ortadoğu’da yaşanan bunalımlar ve sorunlar, beraberinde tekrardan yoğun bir göç potansiyeli meydana getirmiştir. Türkiye ise bölgede yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Türk kamu yönetimini böylesine yakından ilgilendiren bir konunun elbette akademik alanda da bir karşılığı bulunmaktadır. Türkiye’nin kamu politikasına yön veren siyasetçiler ve bürokratların bir kısmı nihayetinde Türk eğitim sistemi içerisinde ve özellikle de üniversitelerde yer alan siyaset bilimi,  kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden yetişmektedir. O halde, üniversitelerde yer alan söz konusu bölümlerde okutulan dersler arasında uluslararası göçü konu edinen derslerin yer alması hem akademik camianın konuyla alakadar olduğunun bir emaresi olacak, hem de geleceğin siyasetçileri, bürokratları ve diplomatlarının ileride yüzleşecekleri bir kamu politikası alanında fikir sahibi ve donanımlı olmalarına vesile olacaktır. Bu bağlamda, çalışmada Türkiye'deki üniversitelerde yer alan uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler lisans programları araştırma nesnesi olarak belirlenmiş ve söz konusu bölümlerin müfredatları üzerinden uluslararası göçü konu edinen dersler analitik incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Göç, Uluslararası İlişkiler Eğitimi, Türkiye

Mehmet DEMİR

Cumhuriyet Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0003-1796-7974

Hatice ÇİÇEKAY

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-9988-1340


İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ, İÇ KONTROLSİSTEMİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARASI KURUM VE DÜZENLEMELER

FULL ARTICLE

ÖZET

İşletmelerde, hem muhasebe sürecinin hem de diğer işlemlerin doğru ve güvenilir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında, faaliyetlerinin etkinliğinde ve verimliliğinde iç kontrol sisteminin önemi büyüktür. Muhasebe bilgi sistemiyle üretilen bilgiden yararlanan tarafların farklılığı ve çokluğu dikkate alındığında iç kontrol sisteminin önemi daha da artmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarda yaşanan ve bütün dünyayı etkilen finansal skandallarda muhasebe bilgilerine yönelik manipülatif işlemlerin olduğu bilinmektedir. Bu skandalların sonucunda şirketler iflas etmiş, o şirketlerle ilişkili taraflar ise telafisi güç maddi ve manevi sorunlar yaşamıştır. Ayrıca muhasebe bilgisinin güvenilirliği yüksek sesle sorgulanmaya başlanmıştır. Bu türden olumsuzlukların önüne geçilmesi ve işletme faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda iç kontrolde izlenecek yolların tespitine ve güncelleştirilmesine yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada; kontrol ve iç kontrolün önemine kısaca değinilmiş ardından ulusal ve uluslararası bazı kurum ve kuruluşların iç kontrolle ilgili yaptıkları düzenlemeler hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, İç Kontrol Sistemi, COSO

Rahim ARSLAN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0003-4329-3651 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ HAVALİMANLARININ CIRITIC TEMELLİ WASPAS YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

FULL ARTICLE

 

ÖZET

Ulaşımda zaman kaybını en aza indiren hava yolu taşımacılığı, ülkelerin ticari, kültürel faaliyetlerinde büyük önem arz etmektedir. Özellikle stratejik avantajların da bir göstergesi haline gelen havalimanı kapasiteleri, ülkeler arasında bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda hava yolu taşımacılığına büyük önem verilmiş, daha önce havalimanı bulunmayan illere bu kapsamda yatırımlar yapılmıştır. Bu sayede bölgeler arası ticaretin, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bölgeler arası ekonomik kalkınma eşitlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde faaliyet gösteren 20 havalimanını performanslarına göre sıralanmıştır. Çalışmada 20 havalimanına ait 4 kriterin 2020 yılı verileri kullanılmıştır. İlk olarak çok kriterli karar verme tekniklerinden CIRITIC yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmıştır. Bu yöntemden elde edilen sonuçlara göre kriterlerin önem düzeyleri birbirine yakın çıkmıştır (0,26-0,24). Önem düzeyleri WASPAS yöntemine entegre edilerek havalimanları sıralanmıştır. Sıralama sonuçlarına göre yoğun nüfusa sahip Gaziantep, Diyarbakır ve Van Ferit Melen havalimanları ilk sırada, nüfus yoğunluğu az ve olumsuz coğrafi koşullara sahip Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Bingöl gibi havalimanları son sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, WASPAS, CIRITIC, Havalimanları

Gülay DEMİR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi https://orcid.org/0000-0002-3916-7639

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE AKADEMİK PERFORMANS ANALİZİ: CRITIC-WEDBA BÜTÜNLEŞİK MODEL UYGULAMASI

FULL ARTICLE

ÖZET

Hızla değişen ve gelişen rekabetçi bir ortamda üniversitelerin hedef kitlelerinin vizyonunda güçlü bir izlenim oluşturması önemlidir. Bu nedenle tutarlı bir kurumsal imaja sahip olmaları şarttır. Bu imaj için yükseköğretim kurumlarının akademik performansını değerlendirmek, hem üniversitenin hem de uluslararası arenada ülkenin saygınlığı açısından gereklidir.  URAP, kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversitelerinin performansını çeşitli kriterlere göre değerlendiren kuruluşlardan biridir.  Üniversitelerin performansını belirleyen çalışmalar üniversitelerle ya da ülkelerle yapılan bir yarışma şeklinde değil, katılımcıların (üniversite/ülke) oluşan sıralamalar sayesinde güçlü ve zayıf yönlerini görebildiği değerlendirmelerdir. Bu çalışmanın amacı, URAP tarafından yayınlanan 56 vakıf üniversitenin performansını 5 kriterle 2020 yılı raporuna göre sıralamaktır. Bu değerlendirmede kriterleri ağırlıklandırmada CRITIC ve üniversiteleri sıralamada da WEDBA yöntemi kullanılmıştır. Doktora puanı en önemli kriter olurken, Koç Üniversitesi ilk sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Vakıf üniversiteleri, akademik sıralama, CRITIC, WEDBA

İbrahim GÜNDÜZ

Düzce üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0001-5878-1645

AVRUPA BİRLİĞİ- JAPONYA İLİŞKİLERİ

FULL ARTICLE

ÖZET                                                                                                                                                  

Dünya ekonomik sisteminde birçok önemli ülke ve birlik vardır. Bunlardan birisi de Avrupa Birliğidir. Avrupa Birliği,  Dünya ekonomik sisteminde en etkili ve stratejik bölgesel örgüttür. Birlik bünyesinde birçok önemli ekonomik yapı ve grup bulunmaktadır. AB, bu yapısını daha da geliştirmek ve genişletmek istemektedir. Dünya ekonomik sistemindeki bir diğer önemli aktör ise Japonya’dır. Japonya geçmiş yüzyılda en önemli askeri ve politik güçlerden biri konumundaydı. 2. Dünya Savaşında atom bombası felaketinden sonra dağıldı ve ABD’nin ekonomik ve politik yönetimini kabul etmek zorunda kaldı. Bu kötü koşullardan sonra, Japonlar çok çalışarak ekonomilerini tekrar güçlü konuma getirdiler. Japonya günümüzde en stratejik ve güçlü ülkelerden biridir.

Anahtar Kelimeler: Ahtapot, Avrupa Birliği, Japonya, Meiji Restorasyonu, Stratejik İşbirliği Antlaşması

İbrahim YEMEZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0003-3176-6394

Sait BARDAKÇI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0003-3720-5029

KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FULL ARTICLE

ÖZET                                                                                                                                                  

Okuyucuların kitap okuma amaçları farklı olsa da kitap seçiminde bazı ortak noktalara dikkat etmektedirler. Ürün olarak ele aldığımızda, kitapların okuyuculara etkili biçimde sunulmasında biçimsel ve tasarımsal üstünlüklerden faydalanılmaktadır. Ürünün tasarımı okuyucu algılamalarını etkilemekte, bu tasarım nihayetinde kitaba karşı olumlu tutumlar ortaya çıkarmakta ve ürün olarak kitap, satın alma niyetine dönüşebilmektedir. Bu çalışmanın amacı kitap kapak tasarımı ve kitabın biçimsel özelliklerinin okuyucuların kitap satın alma tercihleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada kapak tasarımı ile ilgili 9; biçimsel tasarımla ilgili 5 ve satın alma tercihini gösteren 3 ifadeden oluşan 17 maddelik 5’li Likert Tipi ölçek kullanılmıştır Bu ölçek18 yaşından büyük ve kitap okuduğunu belirten 289 bireye uygulanmıştır. Araştırma Sivas ili şehir merkezinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kapak tasarımı, biçimsel özellikler ve satın alma tercihi değişkenlerinin demografik faktörlere göre bir değişiklik göstermediğine ulaşılmıştır. Ayrıca kitabın kapak tasarımı ve biçimsel özellikleri ile okuyucuların kitap satın alma tercihleri arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kitabın kapak tasarımının ve biçimsel özelliklerinin okuyucuların kitap satın alma tercihlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda kitap pazarlamacılarının ve yayınevlerinin okuyucu tercihlerini dikkate alırken kitabın kapak tasarımına ve biçimsel özelliklerine gereken önemi vermeleri gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kitap Tercihi, Kitap Tasarımı, Okuyucu Davranışları.